Configuratie

Inleiding
In het onderhoudsscherm (Admin
> Onderhoud) zijn 2 opties beschikbaar om de configuratie van OpenIMS aan te passen. "Wijzig machine configuratie" en "Wijzig configuratie sitecollectie". Deze opties moeten met maximale voorzichtigheid worden gebruikt. Verkeerd gebruik kan leiden tot crashes, het verloren raken van informatie, het verliezen van beveiliging etc. De optie "Controleer configuratie OpenIMS" kan gebruikt worden om de configuratie te controleren op fouten. Dit is overigens absoluut niet dekkend. Er zijn vele fouten denkbaar die niet automatisch gedetecteerd kunnen worden.

Wijzig PHP configuratie

Deze wijzigingen werken op PHP niveau en moeten in de desbetreffende php.ini aangepast worden. Na wijziging Apache herstarten.

file_uploads=On

Moet op 'On' staan is meestal standaard al zo anders werken uploads niet.

max_file_uploads=XX

Standaard 20, maximaal te uploaden bestanden, geldt voor zowel kale HTML upload (no advanced upload) als voor Xupload plugin in IE.

upload_max_filesize=XXM

Maximum upload grootte, standaard iets van 32M, kan aanggepast worden met XX in megabytes gevolgd door M.

post_max_size=XXM

Maximum post grootte, is ook belangrijk voor upload grootte moet dus minstens zo groot zijn als de upload grootte. Standaard iets van 32M, kan aanggepast worden met XX in megabytes gevolgd door M.

 

Wijzig machine configuratie
Een machine kan meerdere sitecollecties bevatten en een sitecollectie kan draaien op meerdere machines. Machine specifieke configuratie elementen worden vastgelegd in het myconfig.php bestand in de root directory van OpenIMS.

 

$myconfig["mykeypair"]

$myconfig["mypublickey"]

$myconfig["mycertificate"]

Deze configuratiewaarden worden aangeleverd door OpenSesame ICT. Het betreft hier RSA waarden die onder andere gebruikt worden voor het beveiligen van verbindingen tussen OpenIMS machines. Het betreft hier bijvoorbeeld replicatie en upgrades.

 

Het is erg belangrijk $myconfig["mykeypair"] geheim te houden. Is er ook maar de kleinste kans dat $myconfig["mykeypair"] is uitgelekt dan dient bij OpenSesame ICT onverwijld een nieuwe te worden aangevraagd.

$myconfig["myname"]

Deze configuratiewaarden worden aangeleverd door OpenSesame ICT. Iedere server moet een gegarandeerd unieke naam hebben. Om deze uniekheid te garanderen is de naam van de server dan ook mede verwerkt in de RSA waarden.

$myconfig["master"]

Hier moet het adres van de master server staan. Dit kan "master.openims.com" zijn maar het is ook mogelijk een eigen master server in te richten. Dit bijvoorbeeld om een separate test en productieomgeving te hebben in geval van upgrades.

$myconfig["callbackip"]

Meestal slaagt OpenIMS er in om volautomatisch te bepalen onder welk IP nummer een machine kan worden benaderd. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en kan het adres hier worden ingevuld.

$myconfig["allowcallsfrom"]

Normaal gesproken wordt d.m.v. RSA bepaald welke verbindingen veilig zijn. In sommige gevallen heeft een machine meerdere adressen voor dezelfde site en kan dat hiermee worden vastgelegd.

$myconfig["autoupdates"]

Maakt automatische upgrades van OpenIMS mogelijk. Deze feature is op dit moment nog niet actief.

$myconfig["allowcodefrom"]

Geeft aan vanaf welke machines code (upgrades) naar deze machine mogen worden gestuurd. Deze feature is op dit moment nog niet actief.

$myconfig["defaultlanguage"]

Geeft de default taal ("nl" of "en") van OpenIMS aan. Is ook van belang voor websites, formulieren etc..

$myconfig["windows"]

$myconfig["linux"]

"no" of "yes". Geeft aan of Windows of Linux gebruikt wordt voor deze machine.

$myconfig["hasgzlib"]

$myconfig["hasgzcompress"]

"no" of "yes". Geeft aan of de betreffende bibliotheek is meegecompileerd in de PHP versie op deze machine.

$myconfig["gzipcommand"]

$myconfig["gunzipcommand"]

$myconfig["tarcommand"]

$myconfig["antiword"]

$myconfig["pdftotext"]

$myconfig["ppthtml"]

$myconfig["xlhtml"]

$myconfig["diff"]

$myconfig["mysqldump"]

Geeft aan waar gzip, gunzip, tar etc. gevonden kunnen worden. Voorbeeld: "gzip", waarbij bij sommige instellingen het woordje "command" achter het commando staat (o.a. gzip) en bij anderen niet (o.a. diff).

$myconfig["localsendmail"]

"no" of "yes". Geeft aan of deze machine zelfstandig e-mails kan verzenden.

$myconfig["usetosendmail"]

Als $myconfig["localsendmail"] op "no" staat dan staat hier de naam van de OpenIMS machine die gebruikt wordt door deze machine voor het verzenden van e-mails.

$myconfig["chmod"]

Geeft de default mask voor nieuwe bestanden aan. Normaal gesproken 0777 (op een dedicated machine), op een shared machine 0755 mits ook gebruik gemaakt wordt van suexec. Een dedicated machine voor OpenIMS is zeer aanbevolen.

$myconfig["tmp"]

Directory voor tijdelijke bestanden. Moet een zo kort mogelijk pad hebben!

$myconfig["reporterrors"]

E-mail adres waar foutmeldingen naartoe gestuurd kunnen worden. Standaard errors@osict.com.

$myconfig["allow_senddatato"]

Geeft voor replicatie aan waar data en bestanden heen gestuurd mogen worden. Deze feature is op dit moment nog niet actief.

$myconfig["allow_recievedatafrom"]

Geeft voor replicatie aan waar data en bestanden vandaan mogen komen. Deze feature is op dit moment nog niet actief.

$myconfig["replication"][1]["servers"]

[1] is het replicatieschema. Er kunnen dus meerdere replicatieschema’s zijn. In $myconfig["replication"][1]["servers"] worden de servers waarmee gerepliceerd wordt benoemd. Voorbeeld: array ("server132", "server133"). Bij replicatie met meerde machines zorgt OpenIMS dat ook dwars (hier tussen server132 en server133) replicatie plaats vind. Normaal gesproken wordt bij een replicatierelatie aan 1 kant vastgelegd wat het schema is (de master).

$myconfig["replication"][1]["moment"]

Er zijn 3 mogelijke waarden:

"manual": betreffende replicatie vind alleen handmatig plaats

"hour": betreffende replicatie vind eens per uur plaats (of handmatig)

"night": betreffende replicatie vind ’s nachts plaats (of handmatig)

$myconfig["replication"][1]["send"]

"no" of "yes". Geeft aan of data en bestanden worden verzonden vanuit de master naar de slaves.

$myconfig["replication"][1]["receive"]

"no" of "yes". Geeft aan of data en bestanden worden ontvangen van de slaves naar de master.

$myconfig["replication"][1]["tables"]

Geeft aan welke tabellen (feitelijk XML objectverzamelingen) moeten worden gerepliceerd. Hierbij kunnen wildcards worden gebruikt. Voorbeeld: array ("process_*", "portals_*", "portlets_*")

$myconfig["replication"][1]["excludetables"]

Geeft aan welke tabellen (ook al zijn ze in $myconfig["replication"][1]["tables"] genoemd) moeten worden uitgesloten. Hierbij kunnen wildcards worden gebruikt.

$myconfig["replication"][1]["dirs"]

Geeft aan welke directories moeten worden gerepliceerd. Hierbij kunnen wildcards worden gebruikt.

$myconfig["replication"][1]["excludedirs"]

Geeft aan welke directories (ook al zijn ze in $myconfig["replication"][1]["dirs"] genoemd) moeten worden uitgesloten. Hierbij kunnen wildcards worden gebruikt.

$myconfig["mail"]["accounts"]

Geeft aan hoeveel e-mail accounts er voor EMS moeten worden uitgelezen.

$myconfig["mail"]["multiarchive"]

Als true dan ondersteunt het systeem meerdere archieven. Elk mail-account kan zijn eigen archief hebben.

$myconfig["mail"][1]["popserver"]

Benoemt de pop server voor het betreffende account.

$myconfig["mail"][1]["id"]

Het ID voor het betreffende account.

$myconfig["mail"][1]["pwd"]

Het password voor het betreffende account.

$myconfig["mail"][1]["sitecollection"]

De sitecollectie waar het betreffende archief moet worden aangelegd.

$myconfig["mail"][1]["archivename"]

$myconfig["mail"][1]["archiveid"]

Als $myconfig["mail"]["multiarchive"] op true staat, dan worden het archiveid en archivename gebruikt om per account het archief in te stellen.

$myconfig["proxyserver"]

$myconfig["proxyport"]

$myconfig["proxyid"]

$myconfig["proxypwd"]

$myconfig["proxybypassfor"]

Configureer OpenIMS om via een Proxy met het Internet te communiceren. In $myconfig["proxybypassfor"] kan een array met domeinen geplaatst worden welke rechtstreeks (buiten de Proxy om) benaderd moeten worden.

$myconfig["xmlmysql"]["host"]

$myconfig["xmlmysql"]["user"]

$myconfig["xmlmysql"]["password"]

$myconfig["xmlmysql"]["database"]

Configureer welke instantie van MySQL OpenIMS mag gebruiken. De betreffende database (niet de database server) wordt door OpenIMS volledig automatisch beheerd en moet dedicated aan OpenIMS worden toegekend.

$myconfig["xmlengine"] = "MYSQL";

Configureer dat MySQL gebruikt moet worden voor alle XML data.
Waarschuwing: Maak een XML backup direct voordat van engine wordt gewisseld en herstel deze direct na de omzetting.

$myconfig["ftengine"] = "MYSQL";

Configureer dat MySQL gebruikt moet worden voor full text indexing (de zoekmachine).

$myconfig["ftengine"] = "S2_MYSQLFT";

Configureer dat de nieuwe zoekmachien (v.2.0) op basis van MySQL gebruikt moet worden voor full text indexing (de zoekmachine). Klik hier voor extra informatie.

$myconfig["sdexengine"] = "MYSQL";

Configureer dat MySQL gebruikt moet worden voor alle XML indexen (deze versnellen de XML Query verwerking).

$myconfig["wordserver"] = "machinenaam";

Configureer een andere machine voor ondersteuning van Microsoft Word t.b.v. conversies of de Web Generator, indien de huidige machine geen Microsoft Word ondersteund (Linux).

$myconfig["redirect"]["from.me.com"] = "to.me.com";

Configureer OpenIMS zodat alle aspecten van OpenIMS (web pagina's, CMS, DMS, BPMS, etc.) worden doorgestuurd van een bepaald domein naar een ander domein.

 

Toepassingen:

Migratie van de ene server naar de andere server:

  • Stap #1, definieer in de DNS een tijdelijk domein voor de nieuwe server en wacht totdat deze in de DNS overal is doorgevoerd
  • Stap #2, zet de redirect aan naar het tijdelijke domein
  • Stap #3, pas de DNS aan voor het hoofddomein

 

Foute domeinen opruimen:

Meestal wordt een site op een tijdelijk domein gemaakt (uwsite.openims.com) en later omgezet naar het echte domein (www.uwsite.nl). Middels knippen en plakken komen dan vaak foutieve (absolute) URL's in de site terecht. Met deze redirect kunnen deze enigzinds worden opgepoetst, in ieder geval verdwijnen ze uit de adres balk van Internet Explorer.

$myconfig["allowedfileupload"] = Array("vbs", "bat","exe", etc…)

Sta toe dat bestanden met bepaalde extensies wél mogen worden ge-upload in het DMS. (Het uploaden van bestanden in het DMS staat standaard niet toe dat bepaalde bestandtypen worden ge-upload, dit in kader van beveiliging en risico’s op virussen.)

 

$myconfig["filesizelimitforindex"] = 20000000;

Als een document groter is dan de opgegeven waarde dan wordt dat document niet geindexeerd. De defaultwaarde is 10.000.000.

 

$myconfig["htmlcompression"] = "yes";

Als deze waarde op "yes" staat wordt de html op de server ingepakt voor het naar de client wordt gestuurd.

$myconfig["useoldstyleufc"] = "yes";

Hiermee wordt het oude gedrag van de UFC teruggezet (onder andere geen username in de link).

Instellingen voor distributed caching:

 

   $myconfig["dcache"]["servers"]["myserver"]["phpcondition"] = '$ip=="10.10.10.10"';

Deze conditie bepaald voor welke clients documenten vanaf ‘myserver’ kunnen worden aangeboden.

 

   $myconfig["dcache"]["servers"]["myserver"]["ftpdomain"] = 'domain.com';
   $myconfig["dcache"]["servers"]["myserver"]["ftpid"] = 'ftpuser';
   $myconfig["dcache"]["servers"]["myserver"]["ftppwd"] = 'password';
   $myconfig["dcache"]["servers"]["myserver"]["ftproot"] = '/openims/tmp/dcache/';

 

FTP-instellingen om documenten op de externe lokatie te plaatsen.


   $myconfig
["dcache"]["servers"]["myserver"]["wwwdomain"] = 'http://domain/tmp/dcache/';

 

Het domain waarmee de externe geplaatste documenten worden benaderd.

 

   $myconfig["dcache"]["autocopy"][1]["sgn"] = 'myserver_sites';

 

De supergroup bepaald welke documenten worden gekopieerd.

 

   $myconfig["dcache"]["autocopy"][1]["servers"] = array ('myserver');

 

De server waarop de documenten worden geplaatst.

 

   $myconfig["dcache"]["autocopy"][1]["nltimefrom"] = 20;

   $myconfig["dcache"]["autocopy"][1]["nltimeuntil"] = 22;

 

Het tijdsbestek waarin de server de documenten mag kopieren naar de externe lokatie.

 

$myconfig["extradmsindex"]["myname"]["sgn"] = "myserver_sites";
$myconfig["extradmsindex"]["myname"]["advancedsearchdescription"] = "mydescription";
$myconfig["extradmsindex"]["myname"]["indexcondition"] = 'mycondition‘;

 

Instellingen voor meervoudige DMS indexen:

- supergroup
- omschrijving

- conditie
  (indien ‘true
’ wordt het document in deze index geplaatst)

 

 

$myconfig["maincmsindex"][???_sites] = expr;

$myconfig["extracmsindex"][indexname]["sgn"] = ‘???_sites’;

$myconfig["extracmsindex"][ indexname]["indexcondition"] = expr;

Instellingen voor meervoudige CMS indexen:

$myconfig["batch_night_hour_from"] = 23;
$myconfig["batch_night_hour_until"] = 24;

Tijdstip nachtelijke verwerking.

$myconfig["maincmsindex"]["???_sites"] = <expr>;

 

 

 

$myconfig["extracmsindex"]["<index_name>"]["sgn"] = '???_sites';

$myconfig["extracmsindex"]["<index_name>"]["indexcondition"] = <expr>;

 

Hiermee wordt ingesteld welke webpagina’s in de algemene zoekindex terecht komen. (Binnen de expressie is $object_id beschikbaar)

 

Hiermee wordt een extra zoekindex voor webpagina’s ingesteld. De expressie bepaalde welke pagina’s in deze zoekindex terecht komen. (Binnen de expressie is $object_id beschikbaar)

 

Voorbeeld gebruik in zoekcomponent:

 

$index = "???_sites#???_com#extra#<index_name>";
$query = "lorem";
$result = SEARCH ($index, $query);

$myconfig["pdfconversionusesdfc"] = "yes";

Hiermee wordt de cache van de PDF conversies niet in de tmp-directory (+/- 2 dagen houdbaarheid) maar in de DFC gezet (lange houdbaarheid). Voor VISIO/HTML conversie is deze voorziening niet van toepassing.

$myconfig["custom404"] = “http://<<<hostname>>>/pagina.php”

Custom 404 page: toon opgegeven pagina en verander de url in de browser’s adresbalk. Let op: als dit een CMS pagina is, zorg dan dat de pagina altijd voor alle gebruiker toegankelijk is! De instelling mag niet gecombineerd worden met $myconfig[“???_sites”][“cms”][“redirectonerror”].

$myconfig["allowdebuggingfrom"] = array("194.122.105.72/29", "213.125.167.240/29");

Beperk de debugging voorzieningen tot de opgegeven whitelist van IP-adressen. Er kan CIDR notatie gebruikt worden.

 

Wijzig configuratie sitecollectie
Een "sitecollectie" is de optelsom van alle gebruikers, groepen, sites (web, intranet, extranet
), documenten, e-mail archieven, processen, gegevens, etc.. Normaal gesproken is er per opdrachtgever 1 sitecollectie welke alle data en documenten van de betreffende opdrachtgever bevat. Het sitecollectie mechanisme zorgt er ook voor dat indien 1 machine gebruikt wordt voor meerdere opdrachtgevers (bijvoorbeeld door een internet service provider of voor pilot en demonstratie doeleinden) dat deze volledig van elkaar gescheiden zijn. Dit kan overigens ook bereikt worden door meerdere instanties van OpenIMS en/of Apache op 1 machine te draaien.

 

Aangezien een sitecollectie verdeeld kan worden over meerdere machines (met replicatie) is het dan ook verstandig/gebruikelijk deze mee te nemen in de replicatie definitie. De directory waar sitecollectie configuraties worden opgeslagen is "config" direct onder de OpenIMS root. Een voorbeeld pad is ../config/openims_sites/siteconfig.php.

 

$myconfig["???_sites"]["products"]

"???_sites" moet vervangen worden door de naam van de betreffende sitecollectie. In deze variabele worden de producten die beschikbaar zijn benoemd. Mogelijke waarden zijn: cms, dms, ems, bpms, en ps.
Voorbeeld: array ("cms", "dms", "ems", "bpms", "ps",”sugarcrm”).
“sugarcrm” is alleen beschikbaar in combinantie met skin 2.0

$myconfig["???_sites"]["cms_modules"]

Geeft aan welke CMS modules beschikbaar zijn. Mogelijke waarden zijn: "search", "develop", "forms", "audit", "templates" en "workflow".

$myconfig["???_sites"]["dms_modules"]

Geeft aan welke DMS modules beschikbaar zijn. Mogelijke waarden zijn: "search", "audit" en "workflow".

$myconfig["???_sites"]["maxnamedusers"]

Geeft het maximale aantal named users aan. Dit is bedoeld als administratie, OpenIMS controleert dit op dit moment niet.

$myconfig["???_sites"]["maxconcurrentdusers"]

Geeft het maximale aantal gelijktijdige (concurrent) gebruikers aan. Dit is bedoeld als administratie, OpenIMS controleert dit op dit moment niet.

$myconfig["???_sites"]["multifile"]

"no" of "yes". Geeft aan of het DMS voorzieningen voor verzamelingen bestanden beschikbaar moet stellen.

$myconfig["???_sites"]["multifileblock_in_alloced"] = "yes";

Geeft aan dat het DMS bepaalde voorzieningen voor verzamelingen bestanden ook in het Toegewezen-overzicht beschikbaar moet stellen. "multifile" dient aan te staan.

$myconfig["???_sites"]["hidemultidelete"] = "no";

Als de voorziening voor meerdere bestanden actief is kan hiermee het weggooien van meerdere documenten worden uitgezet (default: weggooien staat aan).

$myconfig["???_sites"]["multideleteforsystemonly"] = "no";

Als de voorziening voor meerdere bestanden actief is kunnen alleen beheerders meerdere documenten tegelijk weggooien (default: staat uit). Als de optie "hidemultidelete" op "yes" staat dan wordt de optie "multideleteforsystemonly" genegeerd.

$myconfig["???_sites"]["versioning"]

"no" of "yes". Geeft aan of versies moeten worden weergegeven in het DMS.

$myconfig["???_sites"]["imstrans"] = "c:\\imstrans";

Bepaalt de directory die door de Transfer Agent gebuikt wordt voor downloads. Standaard is dit c:\imstrans. Kan eventueel met PHP script afhankelijk gemaakt worden van IP adressen o.i.d.  Let op dat iedere backslash in het Windows-path dubbel ingevoerd moet worden.

$myconfig["???_sites"]["hidelanguages"]

"no" of "yes". Verbergt de taalkeuze.

$myconfig["???_sites"]["edit_template_html"]

Bepaal welk programma gebruikt wordt voor het aanpassen van CMS vormgevingstemplates. Standaard is dit Microsoft Frontpage maar hier kan dus bijvoorbeeld "Dreamweaver.exe" worden gebruikt.

$myconfig["???_sites"]["edit_php"]

Bepaal welk programma gebruikt wordt voor het aanpassen van PHP pagina’s. Standaard is dit Microsoft Notepad maar hier kan dus bijvoorbeeld "Dreamweaver.exe" worden gebruikt.

$myconfig["???_sites"]["allowsmarttags"]

"no" of "yes". Bepaalt of OpenIMS CMS smarttags (een voorziening van Microsoft Office) uit webpagina’s moet filteren.

$myconfig["???_sites"]["allowchangepassword"]

"no" of "yes". Bepaalt of de gebruiker zijn OpenIMS wachtwoord mag wijzigen. Dit moet op "no" gezet worden als een extern systeem (bijvoorbeeld LDAP) gebruikt wordt voor authenticatie.

$myconfig["???_sites"]["allowautologon"]

"no" of "yes". Bepaalt of de gebruiker autologon aan mag zetten.

$myconfig["???_sites"]["projectfilter"]

"no" , "yes" of "advanced". Bepaalt of het dossier filter in het DMS beschikbaar is (yes) of dat dossier management actief is (advanced).

$myconfig["???_sites"]["autolaunchnewdocument"]

"no" of "yes". Bepaalt of nieuwe documenten (gemaakt met "Nieuw document") direct na het aanmaken automatisch geopend moeten worden.

$myconfig["???_sites"]["ssl_usage"]

"none", "optional" of "required". Geeft aan of bij gebruik van SSL een request met "http" geredirect moet worden naar een request met "https". Dit gebeurd alleen bij de optie "required".

$myconfig["???_sites"]["bulkupload"]

"no" of "yes". Bepaalt of binnen het DMS de op de transfer agent gebaseerde bulk upload voorziening moet worden gebruikt of de standaard op http gebaseerde upload voorziening. Als bulkupload op "yes" staat komt er ook een "bulk import" voorziening in het DMS bij, zodat men vanaf de server zelf documenten in het DMS kan plaatsen.

$myconfig["???_sites"]["bulkuploadonlyforadmins"] = "yes";

Maakt de bulkupload alleen nog beschikbaar voor beheerders, i.p.v. iedereen met "upload" recht.  NB de "bulkupload" instelling moet eveneens aangezet zijn.

$myconfig["???_sites"]["custom"]["401"])

Bepaald hoe de melding eruit ziet als men onvoldoende rechten heeft om de pagina te bekijken.

$myconfig["???_sites"]["allowinlinehtmleditor"]) 

"no" of "yes". In de persoonlijke instellingen van iedere gebruiker verschijnt de mogelijkheid om de inline editor in te schakelen, waardoor HTML elementen zoals webpagina's en HTML velden in het BPMS niet meer met Microsoft Word worden bewerkt, maar met de inline editor.

$myconfig["???_sites"]["cms"]["newpagedefaultworkflow"]

Geeft per sitecollection aan welke workflow een nieuwe pagina (alleen via New Page knop) krijgt ipv de standaard workflow. Speciale waarde ‘parent’: de workflow van de bovenliggende pagina wordt als standaard gebruikt.

$myconfig["???_sites"]["cms"]["newpagedefaulttemplate"]

Geeft per sitecollection aan welke template een nieuwe pagina (alleen via New Page knop) krijgt.

$myconfig["???_sites"]["cms"]["indexmetadata"]

Als true dan worden van een cms-pagina ook de metavelden mee geïndexeerd.

$myconfig["???_sites"]["cms"]["redirectonerror"] = "yes";

Als "yes" dan wordt, indien de bezoeker een pagina opvraagt die hij niet mag zien, de homepage getoond dmv een 302 redirect waarbij de url verandert. Het standaardgedrag is dat de inhoud van de homepage getoond wordt zonder de url te veranderen. Mag niet gecombineerd worden met $myconfig[“custom404”].

$myconfig["???_sites"]["helpurl"]

Hiermee wordt de de URL achter de helpknoppen van OpenIMS vervangen.

$myconfig["???_sites"]["autopdf"] = "yes";

Schakel volautomatische PDF conversie in. Klik hier voor meer informatie.

$myconfig["???_sites"]["dmsautotablemaxlen"]=50

Het aantal documenten dat per scherm in het DMS wordt getoond.

$myconfig["???_sites"]["customsetting"]["text"]   $myconfig["???_sites"]["customsetting"]["url"]

Voeg een extra optie aan de persoonlijke instellingen toe.

$myconfig["???_sites"]["slowbpms"] = "yes";

Verberg de ‘slotjes’ bij ingeschakelde geavanceerde beveiliging. Let op! Dit kan bij grote hoeveelheden records ernstige vertraging veroorzaken.

$myconfig["???_sites"]["formsmaxlistsize"] = 50;

Stel hiermee in wanneer (aantel items) keuzelijsten zich gaan gedragen als zoekschermen.

 

 

 

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["<name>"]["dms"] = "yes";

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["left2right_1_1"] = <description>

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["left2right_1_n"] = <description>

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["left2right_n_1"] = <description>

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["right2left_1_1"] = <description>

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["right2left_1_n"] = <description>

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["right2left_n_1"] = <description>

 

 

Configureer relaties voor documenten in het DMS. Hierbij is de parameter <name> de interne naam van de relatie en is <description> de omschrijving van de relatie in natuurlijk taal. Voorbeeld:

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["dms"] = "yes";

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["left2right_1_1"] = "is onderdeel van"; // "is part of"

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["left2right_1_n"] = "is onderdeel van"; // "is part of"

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["left2right_n_1"] = "zijn onderdeel van"; // "are part of"

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["right2left_1_1"] = "heeft als onderdeel"; // "has as part"

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["right2left_1_n"] = "heeft als onderdelen"; // "has as parts"

 

$myconfig["???_sites"]["linking"]["part"]["right2left_n_1"] = "hebben als onderdeel"; // "have as part"

 

 

$myconfig["???_sites"]["linking"][<name>]["dms"] = "yes";

 

Activeer de relatie <name> voor het DMS.

$myconfig["???_sites"]["uploadfileboxcount"] = <number>;

 

Het aantal fileupload regels in het multi upload scherm.

$myconfig["???_sites"]["casefilterlist"] = array (omschrijving => parameters)

In het "per dossier" scherm kan een lijst met vaste dossierfilters worden getoond. Deze optie zet die aan. De parameters is het deel van de filter url achter de ?. Voorbeeld: mode=dms&submode=cases&tblflt_cases=client

 

$myconfig["???_sites"]["ldapusers"] = "yes";

Schakel de mogelijkheid in om bij gebruikers aan te geven dat zij zich middels een LDAP koppeling authenticeren, zodat voor deze gebruikers geen wachtwoord in OpenIMS ingevoerd hoeft te worden.

$myconfig["???_sites"]["advancedformsettings"] = "yes";

Maak geavanceerde instellingen beschikbaar voor webformulieren. Bijvoorbeeld het instellen van een veld als extra verzendadres of als onderwerp van de verstuurde e-mail.

$myconfig["???_sites"]["dragdrop"] = "yes";

Schakel de mogelijkheid in om bestanden naar folders te verslepen waardoor deze naar de betreffende folder worden verplaatst. Deze voorziening werkt niet voor alle browsers, het is dus zaak vooraf te testen voordat deze optie in gebruik genomen wordt.

$myconfig["???_sites"]["customerlogo"] = "<url image>";

Toont een bedrijfslogo in de bovenste balk in OpenIMS, waarbij <url image> een URL is naar de illustratie. Bij voorkeur is dit een URL naar een illustratie in het OpenIMS DMS.

$myconfig["???_sites"]["workflowhelpicon"] = "<url image>";.

Hierdoor verschijnt in de workflow editor per workflow een extra "help link" optie waarmee een hyperlink en een omschrijving kan worden toegevoegd aan de betreffende workflow. Het plaatje wordt alleen getoond bij workflows waarvoor de link is ingevuld. De betreffende hyperlink wordt in een nieuw venster geopend. (Voorbeeld plaatje: /openims/view.gif)

$myconfig["???_sites"]["alterexecutables"]["<extension>"]["view"] = "<executable>";


$myconfig
["???_sites"]["alterexecutables"]["<extension>"]["edit"] = "<executable>";

Hiermee kan worden aangeven welke programma's moeten worden gebruikt om bestanden met een bepaalde extensie te bekijken of te wijzigen.

 

$myconfig["???_sites"]["hideflex"] = "yes";

Hiermee wordt de hyperlink naar de maatwerkomgeving verborgen.

$myconfig["???_sites"]["defaultsortcol"] = 5;

Geeft aan dat documenten in het DMS standaard gesorteerd worden op basis van de 5e kolom van het overzicht.  (Indien versioning aan staat, dan is de 5e kolom de datum van laatste wijziging aan het document.)

$myconfig["???_sites"]["defaultsortdir"] = "d";

Geeft aan dat documenten in het DMS standaard gesorteerd worden in de richting "down", dat wil zeggen dat de hoogste waarde (afhankelijk van de kolom: het hoogste getal / namen die met een Z beginnen / meest recente datum) bovenaan komt te staan.

$myconfig["???_sites"]["donotsavesortparams"] = "yes";

Hiermee wordt het bewaren van door de gebruiker gekozen sorteerinstellingen uitgeschakeld.

$myconfig["???_sites"]["multidownloadallowsdirselection"] = "yes";

Maakt padselectie voor downloaden meerdere bestanden tegelijk mogelijk. Hiervoor dient wel transferagent versie 428708 of hoger geïnstalleerd te zijn.

$myconfig["???_sites"]["multidownloadtoonefolder"] = "yes";

Nij het downloaden van meerdere bestanden wordt er geen folderstructuur aangemaakt maar alle bestanden worden in 1 folder neergezet.

$myconfig["???_sites"]["casesearch"] = "yes";
$myconfig["???_sites"]["foldersearch"] = "yes";
$myconfig["???_sites"]["casetypesearch"] = "yes";

Maakt het mogelijk om te zoeken in dossiers, folders, of dossiercategorieen.  Na het aanzetten van deze optie moeten de full text indexen opnieuw gegenereerd worden.

$myconfig["???_sites"]["casesearchbydefault"] = "yes";

Alleen van toepassing als "casesearch" op "yes" staat. Het standaardgedrag wordt op om te zoeken in het huidige dossier of in algemeen; de gebruiker moet een vinkje verplaatsen om in alles te zoeken.

$myconfig["???_sites"]["alloweditfromsearchresults"] = "yes";

Geeft bij het DMS zoeken zowel een link om het document te wijzigen als een link om te lezen (mits de gebruiker de juiste rechten heeft).

$myconfig["???_sites"]["portal"]["noheader"] = "yes"; 

$myconfig["???_sites"]["portal"]["nofooter"] = "yes"; 

$myconfig["???_sites"]["portal"]["width"] = "100%";   

Maakt het mogelijk in het portaal de standaard header en footer uit te schakelen en de breedte van het totale portaal in te stellen.

$myconfig["???_sites"]["multidownloadtoonefolder"] = "yes";

 

Hiermee worden alle geselecteerde bestanden bij het downloaden in dezelfde folder geplaatst. De folderstructuur uit het DMS wordt niet gehandhaafd.

$myconfig["???_sites"]["alloweditfromsearchresults"] = "yes";

Hiermee wordt het mogelijk om vanuit zoekresultaten in het DMS direct documenten te bewerken.

$myconfig["???_sites"]["dontdisableokbutton"] = "yes";

Schakelt het disablen van de OK-knop bij formulieren na een klik uit.

$myconfig["???_sites"]"dmsindexmetadataonly"][<<<workflow>>>] = "yes";

Alleen indexering op metadata in de zoekindex. Instelbaar per workflow.

$myconfig["???_sites"]["hidecopylink"] = "yes";

Zorgt ervoor dat er geen kopieer link in het actieblok voor geselecteerde documenten zichtbaar is. Alleen als multifile aanstaat wordt geluisterd naar deze vlag.

$myconfig["???_sites"]["showallfieldsindmsadvancessearch"] = "yes";

 

Middels deze optie kunnen ook velden die in het DMS niet aan een workflow zijn gekoppeld (bijvoorbeeld dynamische velden) getoond worden in het geavanceerde zoekscherm.

$myconfig["???_sites"]["uploadalwaysenterproperties"] = "yes";

Verplicht invullen van metadata na uploaden bestanden.

$myconfig["???_sites"]["haslocsys"] = "yes";

Hiermee kan een functioneel beheerder per gebruikersgroep aangeven of deze te kiezen is in een locaal beveiligde omgeving van het DMS met als resultaat dat de lijst met groepen kan worden ingekort tot alleen de relevante groepen (rollen).

Let op!
Na het activeren van deze optie is het voor gebruikers die reeds lokale beheerder zijn niet meer mogelijk nieuwe koppelingen toe te voegen c.q. bestaande te wijzigen of verwijderen. Hiervoor dienen de bestaande groepen/rollen te worden nagelopen door de functioneel beheerder (system recht nodig) en dient waar gewenst het locsys
-vinkje aangekruist te worden.

$myconfig["???_sites"]["hascmsright"] = "yes";

Als deze waarde op "yes" staat wordt er een groep "cmsright" (recht voor cms gedeelte) aan groepen toegevoegd. Dit recht geeft vervolgens toegang tot het cms gedeelte( de cms knop en alles daaronder en de coolbar).

$myconfig["???_sites"]["autohtml"]["createpage_postcode"] = ‘ <…phpcode…> ’;

Voorziening om bij het aanmaken van automatisch gegenereerde HTML pagina’s (webgenerator) extra code uit te voeren. Bijvoorbeeld om in te grijpen in de workflow.

 

Te gebruiken variabelen:

-         $sgn

-         $docid

-         $doc

-         $pageid

In $pageobject (aanpasbaar )staat het object van de gegenereerde HTM pagina.

$myconfig["???_sites"]["searchablefileformatoptions"] =

  array(

    "pdf"=>"Adobe Acrobat (.pdf)",                                                                       

    "fm"=>"Adobe FrameMaker (.fm)",                                                                       

    "pm"=>"Adobe PageMaker (.pm)",                                                                   

    "psd"=>"Adobe Photoshop (.psd)",

    "dwg"=>"Autodesk AutoCAD (.dwg)",                                                                  

    "dgn"=>"Bentley MicroStation (.dgn)",                                                                   

    "doc"=>"Microsoft Word (.doc)",     

    "word"=>"Microsoft Word (.doc, .docx, .docm)",

    "xls"=>"Microsoft Excel (.xls)",                                                                  

    "excel"=>"Microsoft Excel (.xls,.xlsx,.xlsm)",                                                                  

    "ppt"=>"Microsoft Powerpoint (.ppt)",    

    "powerp"=>"Microsoft Powerpoint (.ppt, .pptx)",                                                                   

    "vsd"=>"Microsoft Visio (.vsd)",                                                                  

    "odt"=>"Open Office Writer (.odt)",                                                                  

    "ods"=>"Open Office Calc (.ods)",                                                                  

    "odp"=>"Open Office Presentation (.odp)",                                                                  

    "qxd"=>"QuarkXPress (.qxd)",                                                                   

    "txt"=>"Text (.txt)",

   "afb"=>"Afbeelding (.jpg, .tiff, .tif, .gif .png, .bmp)",                                                                  

    "zip"=>"WinZip (.zip)"

   );

Hiermee is het mogelijk de bestandsformaten-keuzelijst in het geavanceerde zoekscherm aan te passen.

$myconfig["???_sites"]["portal"]["checkavailability"] = "yes";

Met deze instelling worden de portlets in het portal gevalideerd tegen de opgegeven gebruikersgroepen bij een portlet. ("available to")

$myconfig["???_sites"]["disabledatecheckonpageaccess"] = "yes";

Met deze optie worden de "Zichtbaar van" en "Zichtbaar tot" datum van CMS-pagina's niet gecontroleerd bij het opvragen van de pagina, maar alleen bij het opbouwen van het menu en de sitemap.  Rechtstreekse links naar een pagina (bijv. bookmarks van de gebruiker, de google cache, of links vanuit een maatwerkcomponent) zullen daardoor altijd werken.

 

Het standaardgedrag is dat rechtstreekse links naar een pagina niet werken als een pagina op grond van de "Zichtbaar van" en "Zichtbaar tot"-data onzichtbaar is in het menu.

$myconfig["???_sites _sites"]["signaldefaulttrue"] = "yes";

Met deze instelling wordt Signaal sturen bij het toewijzen van een document bij een status overgang altijd aangevinkt.

 

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief